Stembeleid & engagement

Dialoog: centraal in onze benadering

Tijdens het beleggingsproces beoordelen we zorgvuldig de kwaliteit van het bedrijfsmanagement of van de regering van een land. Wij zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van een dialoog en actieve deelname aan aandeelhoudersvergaderingen zodat we bedrijven of landen in hun manier van werken kunnen sturen, om de wereld voor onze toekomstige generaties beter te maken.

De Voting Advisory Board (VAB) van DPAM heeft de taak om het strategische kader uit te werken voor onze benadering als verantwoordelijke aandeelhouder en zorgt ervoor dat ons stembeleid op een geloofwaardige manier in de praktijk wordt gebracht.

Belangrijkste uitgangspunten van ons stembeleid

Het stembeleid van DPAM verdedigt waarden en principes van goed bestuur. We gebruiken het als een hefboom om onze duurzame overtuigingen en ESG-prioriteiten kracht bij te zetten.

Card image

De bescherming van aandeelhouders

Langetermijnbelangen van aandeelhouders

Gelijke behandeling

Rechten van minderheidsaandeelhouders

Samenwerking tussen aandeelhouders

Card image

Deugdelijk bestuur

Efficiënt en onafhankelijk management met als centrale pijlers:

De rol en samenstelling van de Raad van Bestuur

Comités en adviesraden

Het vermijden van belangenconflicten

Card image

Transparantie en integriteit van informatie

Betrouwbare, duidelijke, uitvoerige en tijdige:

Financiële overzichten

Beleidslijnen voor bezoldiging

Card image

Verantwoordelijkheid op sociaal en ecologisch vlak en inzake goed bestuur

Als verantwoordelijke aandeelhouder laten we onze stem horen om ons wereldwijde ESG-engagement kracht bij te zetten. Concreet zetten we ons in voor:

de 6 beginselen van de UN PRI

aanbevelingen van de TCFD

'Netto nul' tegen 2050 of eerder

aanbevelingen van de OESO over sociale en milieuverantwoordelijkheid

Impact door een dialoog met bedrijven en overheden

Door met bedrijven in gesprek te gaan kunnen we helpen om de negatieve effecten van hun activiteiten te beperken. Door verwachtingen te uiten ten aanzien van ecologische, sociale en bestuursaangelegenheden kunnen we hun beleid in een positieve richting sturen. En dankzij onze pro-actieve benadering helpen we bedrijven om potentiële controverses te vermijden.

Ook treden we in dialoog met landen. Tweemaal per jaar publiceren we onze duurzaamheids-ranking voor landen, en op basis daarvan gaan we met landen in gesprek. Onze positieve agenda maakt mensen bewuster van het belang van duurzaamheid bij overheidsinvesteringen en van de toegevoegde waarde van use-of-proceeds-obligaties (zoals groene of sociale obligaties) om zwakke punten op het vlak van ESG aan te pakken.

01
PRINCIPE "GEEN ERNSTIGE AFBREUK DOEN”

Kwaliteitscontroles om controverses op te sporen en met bedrijven in dialoog te treden om mogelijke tekortkomingen zo nodig te verbeteren

  • beoordelen van bedrijven die zijn blootgesteld aan controverses

  • beslissen om in dialoog te treden en/of de positie te verkopen

  • “Best practices” delen met het oog op een duurzame, inclusieve groei

02
VERDEDIGING VAN WAARDEN EN OVERTUIGINGEN

Vaststellen welke belangrijke onderwerpen proactief moeten worden aangepakt om waarden en overtuigingen binnen de drie ESG-dimensies te verdedigen:

  • Milieu, met inbegrip van klimaatverandering

  • Sociaal, in het bijzonder mensenrechten

  • Governance, met inbegrip van deugdelijk bestuur

Een toegewijde actieve aandeelhouder

Ontdek hoe onze engagement precies in zijn werk gaat en hoe ze tastbare resultaten opleveren:

Voting Policy
Rapport stemactiviteit 2023
Engagementbeleid
Engagementverslag 2023
Classificatie van landen
Country report OECD

ONTDEK DPAM ALS
DUURZAME SPELER

ONTDEK DPAM ALS
DUURZAME PARTNER

Publicitaire mededelingDe in dit document verstrekte informatie moet worden beschouwd als informatie van algemene aard en is in geen geval bedoeld als informatie die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Beleggen houdt risico's in. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.