Onze belangrijkste principes

VERBINDEN EN INTEGREREN

Wij zijn ervan overtuigd dat een risico-rendementsprofiel in aanzienlijke mate kan worden geoptimaliseerd door ESG-factoren in aanmerking te nemen. Voor ons is duurzaamheid iets wat zowel risico's als kansen met zich meebrengt. Die beoordelen we in onze beleggingsbeslissingen aan de hand van ESG-factoren.

We zetten ons actief in voor het 2030-2050 programma voor duurzame en inclusieve groei van de Europese Commissie.

Vermogensbeheerders zijn een centrale pijler van het financiële systeem, en dat brengt een zekere verantwoordelijkheid met zich mee. We moeten ervoor zorgen dat we belangrijke ESG-factoren goed definiëren en er de juiste prioriteit aan verlenen.

Integratie van ESG factoren

We hebben wat duurzaamheid betreft drie doelstellingen: fundamentele rechten eerbiedigen, controversiële activiteiten en gedrag vermijden en ons gedragen als een verantwoordelijk lid van de samenleving.

We beginnen met een grondige normatieve en negatieve screening om controversiële activiteiten van emittenten te vermijden.

In de tweede fase passen we een positieve screening toe om goede ESG-praktijken te bevorderen. Tegelijkertijd voeren we een striktere beoordeling van controversiële activiteiten uit.

Tot slot promoot onze benadering de duurzame beleggingsdoelstelling, met een focus op duurzame beleggingsthema's: Hoe dragen de producten en diensten van de emittent – behalve dat ze zijn afgestemd op ESG-principes – bij aan het Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties?

We hanteren voor al onze strategieën een rigoureuze integratiebenadering die afhangt van de activaklasse.

Het is essentieel om te bepalen welke beleggingen het best geschikt zijn om onze strategieën goed uit te voeren en uw doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Dit zijn de voornaamste kenmerken van onze benadering:

01
OPTIMAALRISICO-RENDEMENTSPROFIEL

Een goed inzicht in de impact die ESG-uitdagingen hebben op belanghebbenden is essentieel om via beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen waarde voor aandeelhouders te creëren.

02
BELEGGINGSHORIZON

Identificatie van de meest relevante ESG-factoren voor onze beleggingsbeslissingen.

03
MATERIALITEIT VAN ESG-CRITERIA

Focus op de criteria die een invloed kunnen hebben op de factoren die bepalend zijn voor een belegging.

04
EEN GOED INZICHT IN SPECIFIEKE ESG-FACTOREN

Een goed inzicht in de belangrijkste sector-afhankelijke ESG-factoren.

05
ACTIEVE DIALOOG EN BEVORDEREN VAN "BEST PRACTICES"

Optimaliseren van fundamentele, op research gebaseerde beleggingsbeslissingen. Goede praktijken en innovatieve oplossingen voor ESG-uitdagingen verspreiden.

06
VOORTDURENDE VERBETERING

Onze ESG-analyse in de loop van de tijd verbeteren dankzij een focus op levenslang leren.

07
HOLISTISCHE BENADERING

Integratie van ESG-factoren in het hele beleggingsproces, van research, via besluitvorming tot continue monitoren.

loading

ONTDEK DPAM ALS
DUURZAME SPELER

ONTDEK DPAM ALS
DUURZAME PARTNER

Marketing communicatie. Beleggen houdt risico's in. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.