Regelgevend kader

EU. REGULERING.

Laten we de Europese context waarin we actief zijn eens van dichterbij bekijken:

De “2030 Agenda” voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) als centrale componenten, heeft een nieuw wereldwijd duurzaam kader vastgelegd.

Op 20 juni 2017 heeft de Europese Raad een verklaring gepubliceerd waarin werd bevestigd dat de Europese Unie en haar lidstaten zich zullen inzetten om de 2030 Agenda volledig en coherent te implementeren, in nauwe samenwerking met alle relevante belanghebbenden. De boodschap is duidelijk: de transitie naar een koolstofarme, duurzame, circulaire economie die efficiënt gebruik maakt van hulpbronnen en die is afgestemd op de SDG's, is cruciaal om de concurrentiepositie van de Europese economie op lange termijn veilig te stellen.

01

Het Akkoord van Parijs, dat de financiële markten wil afstemmen op een klimaat weerbare ontwikkeling, heeft een belangrijke doelstelling vooropgesteld: de wereldwijde gemiddelde temperatuur stijging moet beperkt blijven tot onder 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, met een ambitie om die stijging tegen 2030 te beperken tot 1,5 graad Celsius.

02

De EU wil tegen 2050 het eerste 'klimaatneutrale blok' in de wereld zijn. Via een reeks beleids-initiatieven om de Europese economie te begeleiden op weg naar een moderne, circulaire en competitieve toekomst moeten zowel overheids- als privé-investeringen worden gestimuleerd.

03

Dit zijn de belangrijkste onderdelen van de Europese strategie om financiering en duurzaamheid op elkaar af te stemmen:

 1. 01

  Kapitaalstromen omleiden naar een duurzamere economie

 2. 02

  Duurzaamheid opnemen als een standaardonderdeel van risicobeheer

 3. 03

  Transparantie en langetermijndenken cultiveren

De bouwstenen van het Actieplan Duurzame Financiering

De verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële diensten sector (SFDR), de EU-taxonomie en de richtlijn betreffende duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (CSRD) zijn uitvloeisels van het Actieplan Duurzame Financiering.

DE VERORDENING BETREFFENDE INFORMATIEVERSCHAFFING OVER DUURZAAMHEID IN DE FINANCIËLE DIENSTENSECTOR (SFDR)

Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (zoals gewijzigd, de zogenaamde SFDR) streeft naar meer transparantie en zorgt ervoor dat er bij de integratie van duurzaamheidsrisico's, het in aanmerking nemen van de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid en het promoten van ecologische of sociale kenmerken en duurzame beleggingen minder asymmetrische informatie wordt verstrekt, zowel op het niveau van de entiteit als op het niveau van het product.

TAXONOMIE
VERORDENING

Verordening (EU) 2020/852 betreffende de totstand brenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen (de 'Taxonomieverordening') heeft een classificatiesysteem geïntroduceerd met een lijst van ecologisch duurzame economische activiteiten, zodat bedrijven, beleggers en beleidsmakers over passende definities beschikken om beleggingen, waar nodig, de omschakeling te helpen maken naar een duurzame transitie.

RICHTLIJN BETREFFENDE DUURZAAMHEIDSRAPPORTAGE DOOR ONDERNEMINGEN (CSRD)

Richtlijn 2022/2464 betreffende duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (de 'CSRD') introduceert wijzigingen in de huidige vereisten voor niet-financiële rapportage enbreidt de vereisten voor duurzaamheidsrapportage uit naar meer dan 38.000 bedrijven uit de openbare en de privésector. Bedrijven waarop de richtlijn van toepassing is, zullen een gedetailleerde rapportage moeten opstellen over hun impact op ESG-normen, op basis van gemeenschappelijke criteria die in overeenstemming zijn met de klimaatdoelstellingen van de EU. Deze normen streven ernaar te illustreren welke impact bedrijven hebben op duurzaamheidskwesties (impactmaterialiteit), en hoe duurzaamheidskwesties een invloed hebben op de ontwikkeling, de prestaties en de positie van bedrijven (financiële materialiteit).Zonder verdere vertraging zullen de nieuwe CSRD-regels naar verwachting tussen 2024 en 2028 van kracht worden.

Duurzaamheidsvoorkeuren volgens MiFID

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1253 heeft een aantal wijzigingen geïntroduceerd in de zogenaamde 'MiFID'-verordening.

Sinds augustus 2022 moet u uw duurzaamheidsvoorkeuren kenbaar maken om ervoor te zorgen dat de gekochte of aanbevolen instrumenten passen bij uw voorkeuren wanneer wij beleggingsbeslissingen nemen of u persoonlijke aanbevelingen doen.

U kunt uw duurzaamheidsvoorkeuren kenbaar maken via een of meer van de volgende drie opties:

 1. 01

  aandeel op de taxonomie afgestemde beleggingen

 2. 02

  aandeel duurzame beleggingen

 3. 03

  product dat rekening houdt met de belangrijkste ongunstige effecten (principal adverse impacts' of PAI's)

PAI documents

PAI